DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 30 im. Stefanii Sempołowskiej w Sosnowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.sps30.sosnowiec.pl

Data publikacji strony internetowej: 20.11.2020

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 02.03.2021

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi;
 • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo;

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny niebieski obrazek wózka inwalidzkiego po lewej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • podwyższony kontrast;
 • możliwość powiększenia liter;
 • możliwość pomniejszenia liter;
 • podświetlane linki;
 • podkreślone linki;
 • mapa strony;
 • nawigacja klawiaturą;
 • skala szarości;
 • jasne tło;
 • czytelniejsza trzcionka;
 • czytnik strony;
 • wyłączenie animacji na stronie

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 02.03.2021 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 30 w Sosnowcu.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Michalec, piotranguila@gmail.com . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 291 72 47. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy, wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich:www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 30 im. Stefanii Sempołowskiej znajduje się w dzielnicy Sosnowiec- Pogoń przy ulicy Sucha 21.

Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Suchej. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły 7.30 -16.00. Aby dostać się do budynku, należy pokonać chodnik, następnie schody oraz drzwi wejściowe – otwierane ręcznie.Na dyżurce szkoły znajduje się podgląd monitoringu obejmujący wejście główne, teren wokół szkoły oraz korytarze przy salach lekcyjnych.

Dla osób niepełnosprawnych dostosowane jest wejście główne do szkoły, gdzie znajduje się pochylnia prowadząca do wejścia.Sekretariat szkoły wraz z gabinetem dyrektora znajdują się na parterze. W budynku na parterze, pierwszym i drugim piętrze znajduje się korytarz. Na jego końcach jest klatka schodowa. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.Budynek szkoły nie posiada windy. Toalety uczniowskie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ( w tym na wózkach inwalidzkich).

Szkoła korzysta z parkingu ogólnodostępnego znajdującego się wzdłuż ogrodzenia szkoły, od strony ul. Zbaraskiej. Jest wydzielone 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej. Istnieje możliwość wjazdu rodzica ucznia niepełnosprawnego samochodem na teren szkoły. Szkoła zapewnia uczniom dowóz do szkoły i domu szkolnym busem.
Do szkoły można dojechać środkami komunikacji miejskiej:
– autobus nr 723 z centrum Sosnowca ,
– autobus nr 26 z Dworca PKP,
– tramwaj nr 21 z centrum Sosnowca,
– tramwaj nr 27 z centrum Sosnowca.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Dane teleadresowe: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 30, 41-200 Sosnowiec, ul. Sucha 21.
Tel. 322917247. Adres e-mail sp30@sosnowiec.edu.pl, strona internetowa: sps30sosnowiec.pl

Skip to content